2012 Nihongo Fiesta Wagashi Demonstration Event Mini-Report

The demo featured wagashi masters Myojin Noriyuki, Koizumi Naoya, and Yoshihashi Keisuke.